Vi följer ledande forskning, både i Sverige och internationellt, om betydelsen av stadsträd och gröna städer, både i vetenskaplig litteratur och i direkta samtal och samarbeten. Vi har bl.a. samtalat med Mare Löhmus Sundström på KI. Nedan är ett utdrag från en intressant svensk rapport.

Bok_stam_Österlen.jpg

Människors hälsa i växande städer

Vi mår bättre i grönare städer

Mare Löhmus Sundström, docent i miljömedicin Karolinska Institutet, skriver i rapporten Människors hälsa i växande städer (2019) att “Naturmiljöers effekt på folkhälsan i städerna har varit ett mycket snabbt växande område inom miljömedicinsk forskning under det senaste decenniet. Följaktligen finns det nu ett starkt vetenskapligt underlag som visar att även kortvarig exponering för naturmiljöer kan ha en rad positiva effekter på befolkningens hälsa och välbefinnande. Många internationella studier, däribland en rapport från Världshälsoorganisationen (WHO), tyder på att ökad exponering för stadsgrönska leder till minskad dödlighet, förbättrad mental hälsa, ökad fysisk aktivitet och minskad risk för underviktsfödslar.” …

“Det finns inget entydigt svar på frågan om hur mer grönstruktur leder till bättre hälsa. Detta beror sannolikt på komplexa samband mellan både fysiologiska och psykologiska processer i kroppen.“

I rapporten diskuteras nio möjliga mekanismer för hur stadsgrönska bidrar till bättre hälsa. Här beskrivs dessa kortfattat:

Ökad avkoppling och mindre stress

“När människor är rädda eller stressade ökar utsöndringen av kortisol. Kroniskt höga nivåer av hormonet är associerade med en ökad förekomst av en rad olika sjukdomstillstånd och med försämrat immunförsvar.”… “Ett flertal studier har undersökt och hittat stöd för hypotesen att stadsgrönska minskar stress genom att påverka utsöndringen av kortisol.” “… studier har visat att promenader i naturområden, i motsats till i stadsmiljön, sänker hjärnaktiviteter som är associerade med frustration och hets och ökar sådana som länkas till meditation. Studier visar också att naturpromenader leder till minskat grubblande och sänker den neurala aktiviteten i hjärnområdet subgenual prefrontal cortex, som associeras med depressiva tankar.“

Förbättrat socialt kapital

“Att ha ett rikt socialt liv har en välkänd skyddande hälsoeffekt. Social isolering å andra sidan ökar risken för sjukdom och mortalitet. Ett flertal studier har indikerat att förbättrad tillgång till stadsgrönska kan främja sociala interaktioner och känslan av gemenskap hos både vuxna och barn.”

Bättre immunförsvar

“Eftersom stadsgrönskan i viss mån verkar motverka stress är det möjligt att mer grönska i omgivningen då även främjar immunfunktionen. Egorov et al. visade att risken för höga koncentrationer av specifika inflammationsmarkörer i blodplasman som förknippas med kronisk stress reducerades vid ökad andel bostadsnära stadsgrönska.”

Ökad fysisk aktivitet

“Stadsgrönskan tros öka områdens attraktivitet och locka till mer frekvent utövande av fysisk aktivitet. Studier från hela världen har rapporterat att ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande är förknippade med större tillgång till stadsgrönska:”

Minskad exponering för buller

“…exponering för trafikbuller kan ha allvarliga kardiovaskulära och metabola hälsoeffekter”. “Mycket stadsgrönska runt bostaden verkar minska den bullerrelaterade irritationen rent psykologiskt. Det har dock också föreslagits att strategiskt placerad grönska i form av gröna ljudvallar, gröna fasader och gröna tak kan leda till en akustisk reduktion av bullernivåer…”

Minskad exponering för luftföroreningar

“Ökade koncentrationer av luftföroreningar har kopplingar till sämre respiratorisk, kardiovaskulär och metabolisk hälsa.” “Stadsgrönska, särskilt träd, har även föreslagits kunna förbättra luftkvaliteten genom bortfiltrering av föroreningar.

Minskad exponering för urbana värmeöar

“Studier från Centraleuropa har visat att dödligheten under värmeböljor är betydligt högre i tätbebyggda områden än i mer glesbefolkade omgivningar.” “… visat att ökad tillgång till bostadsnära grönska signifikant minskar antalet dödsfall under perioder av varmt väder. Stadsgrönska är således en viktig faktor som bidrar till lägre omgivningstemperaturer och minskar risken för döds- och sjukdomsfall under värmeböljor.”

Optimerad exponering för solljus och förbättrad sömn

“Stadsgrönska förknippas med mer aktivitet utomhus och kan därför även påverka vår exponering för solljus.” “Ett flertal studier indikerar att högre nivåer av bostadsnära stadsgrönska sänker risken för sömnlöshet.“

Ökat miljömedvetet beteende

“Det har föreslagits att yttre stimuli i form av exponering för naturmiljöer, särskilt under barndomen, är viktigt för att inducera miljömedvetet beteende. Hälsoeffekter av detta blir resultatet av att vi lever i en renare miljö, som har skapats genom att fler personer handlar miljömedvetet.”