Tolka din analys

Här hjälper vi dig att tolka resultatet från en habitatnätverksanalys. Har du inte läst introduktionen till habitatnätverk i Stadsträd kan du göra det här.

Att tänka på

Habitatnätverksanalysen har en bred ansats och har inte tagits fram för att analysera viss art eller vissa skogstyper. Den ger en första orientering i hur den gröna infrastrukturen ser ut. Analysresultaten kan exporteras ut och kombineras med annan miljödatainformation i GIS. Analysen fungerar också bra för att lägga upp fortsatt inriktning på utredningar om trädens betydelse i den gröna infrastrukturen.

Tänk på att i kanten av analysområdet uppstår kanteffekter som gör att man inte kan analysera hur träd hänger samman med andra träd. Flytta analysområdet och gör ett nytt habitatnätverk om du är intresserad av ett område i kanten av kartan.

Här är några frågor att gå igenom:

  • Forskning har visat att flera av de fågelarter som är indikatorarter för miljömålet Levande behöver skogskärnor som är minst cirka 10 hektar stora och är gammal skog med variation i skogens struktur. Finns det skogkärnor större än cirka 10 hektar som kan ha funktion som livsmiljö för dessa krävande skogsfåglar? Ligger dessa isolerat (blå färg) eller sammanlänkande med andra skogsområden (rosa färg)?

  • Finns det några eller många skogskärnor mindre än 10 ha eller riktigt små skogskärnor (<0,5 ha)? Är det motiverat att peka ut någon eller några av dessa som s.k. stepping stones, dvs. områden som bidrar till konnektivitet mellan större skogsområden?

  • Studera spridningslänkarna. Är det någon/några spridningslänkar som framträder som särskilt viktiga, med motivet att det inte finns flera andra alternativa spridningsvägar? Finns det spridningslänkar som framträder som särskilt viktiga för att skapa en sammanhängande grönstruktur?

  • Finns en stor andel av analysområdets träd i bryn, dungar eller trädstråk, dvs. trädhabitat med kanteffekter? Är hög andel av dessa visualiserade i rosa, dvs att de sammanlänkar skogskärnor och att det är låg grad av barriäreffekter, eller är de visualiserade i blått, vilket anger att träden är isolerade?

  • Finns det förutsättningar för artrikedom av trädlevande fåglar knutna till mer solöppna miljöer?

  • Är det ett specifikt område i analysområdet som du studerar? Finns det träd i området? Finns det delar av ytor i habitatnätverksanalysen som inte innehåller träd men som ändå ingår i habitatnätverket för att de ligger nära träd? Öppna en ny webbsida med stadstrad.se och studera ditt område? Vad är det för skogstyper enligt NMD nationella marktäckedata? Har du andra fältinventerade uppgifter om trädslag? Till vilka typer för rumslig kontext har träden och ytorna klassats? Finns det träd som ligger i solbelyst läge och där det finns anledning att fundera på om den solbelysta miljön medför viktigt mikroklimat för insekter?

  • Finns det träd i en struktur med slutet krontak och skuggiga förhållanden och ett skyddat mikroklimat kan väntas? Innehåller området du studerar större skogskärna, eller trädstråk med spridningskorridorfunktion som kan vara särskilt viktiga för att skapa sammanhängande grönstruktur?

  • Trädes livsmiljö påverkas även i zon utanför själva trädkronan. Skuggeffekter tillgång till grundvatten, mikroklimat mm har betydelse även i zon utanför trädkronan. Hur ser zonen runt träden ut i område som du studerar?

  • Du kan exportera din analys och öppna den i ett GIS-program, genom att trycka på ”pil ladda ned” i stadstrad.se. Du kan också skriva ut din analys som en pdf- karta.