Ett nytt verktyg för gröna och attraktiva städer

Stadstrad.se är helt nytt verktyg för att synliggöra stadens värdefulla träd. Här når du Sveriges mest heltäckande och uppdaterade geodata om stadens träd – en kombination av träd karterade från laserskanning och datainsamling i fält (både av professionella och genom bred crowd sourcing).

Med stadstrad.se utvecklar vi ett verktyg som kompletterar andra verktyg för hållbar stadsutveckling och andra initiativ om ekosystemtjänster och grön infrastruktur i stadsutveckling.

Arbetet sker i en öppen prototyp under våren 2019. I dagsläget är Solnas och Uppsalas träd inlagda i prototypen. Vi är öppna för samtal om den fortsatta utvecklingen, om vilka funktioner som ska prioriteras och hur appen kan kopplas samman med och komplettera andra verktyg. Vi följer pågående forskning om träd i städer och har kontakt med många olika aktörer som möter stadsträd i sin yrkesutövning.

Arbetet har möjliggjorts med innovationsmedel av Naturvårdsverket.

 
 
omr1_zoom_hîjd_kvadrat.PNG

Stadens alla träd

För att förstå trädens betydelse i staden behöver vi får en överblick över stadens alla träd - inte bara träd i parker, eller utmed gator. Först då kan vi se hur träd bidrar till ekosystemtjänster och hur de ingår i grön infrastruktur. Appen laddas från start med stadens alla träd kartlagda med laserdata. Andra källor, som trädinmätningar och inventeringar, kan sedan läggas till.

 

Ett verktyg för professionella

I tidigt skede i planprocesser saknas ofta kunskap om träd och trädens värden. Kanske börjar man sin ritning med en blank yta eller med fiktiva träd i bakgrunden. Nu kan du som arkitekt eller planerare tidigt ta hänsyn till träd och pröva bebyggelsestruktur. Du kan lägga in riktiga träd i din CAD-ritning redan i din första skiss och se det livsutrymme som träden tar i anspråk. Du får snabb överblick över ditt område: om hur många träd som finns, vilken typ skogstyp de tillhör och information om trädens värden. Du kan använda appen och lägga in dina fältobservationer. Med en extern GPS till din telefon, eller WMS länk i appen till ett bra ortofoto, har du nu förutsättning att snabbare och enklare mäta in träd direkt i appen. Du kan också visa ditt område och “dina” träd för dina kunder och kollegor.

 
träd-satellit.png

Ett verktyg för alla

Stadens träd betyder något för alla som bor och verkar i staden. Hållbara städer är något vi måste bygga tillsammans. En stor utmaning är hur vi kan bli bättre på att samlas kring delad kunskap och samarbeta, över disciplingränser, mellan avdelningar och över sektorsgränser. Här vill stadstrad.se hjälpa till. Därför kan alla användare se stadens träd, bidra till förbättra data, lägga till bilder, lära mer om enskilda träd, om deras betydelse i staden och mycket mer. Vilka träd finns nära din bostad? din arbetsplats? eller din skola? Du kan enkelt gå in och lära känna träden där du är - i mobil eller dator.

 
egen-karta.png

samarbeta enkelt

Skapa en egen trädkarta, ett eget trädprojekt, och gör kartan publik för alla att se. Du kan också välja att hålla kartan konfidentiell så endast de du bjuder in kan se kartan. Till en egen karta kan du ladda upp kartlager. Du kan även specificera egna attribut för träden så du kan anpassa stadstrad.se till ditt projekt. Ni kan vara flera som arbetar i samma trädprojekt.

 

Levande data

Städer förändras - ibland fort. Användaren kan förbättra träddata genom att uppdatera med fältobservationer. Vi stöder därför crowd-sourcing och ger särskilda möjligheter för professionella med expertlicens. Du kan editera och förbättra trädinformationen både på dator och med mobilen ute i fält.

 
export.jpg

Exportera till din egen plattform

Appen är en ny startpunkt när man arbetar med stadens träd. I appen kan du hämta hem data så du kan fördjupa din egen analys, din skiss eller ritning. Som arkitekt kan du ladda ned trädpunkter med attribut och position för att fortsätta att arbeta i CAD. Som planerare kan du ladda ned data för att fortsätta arbeta i GIS. Du får en grundplåt till ditt nästa fältbesök som arborist eller konsulterande ekolog. Väljs projektion och format. Så enkelt är det.

 
trädinfo.png
 

Lär känna enskilda träd

Varje träd är en individ. Markera ett träd och ta del av hur det ser ut, dess storlek och hur trädet bidrar till stadens gröna infrastruktur och ekosystemtjänster. Du kan bidra till att förbättra vår relation till trädet med kompletterande information - som att mäta stamdiameter eller ta foton på trädet. Vi vill lära känna träd för att bättre kunna planera våra städer, för att förvalta, och sköta, städernas träd och för att känna samhörighet med livet själv. Det senare återkommer i många kulturer och i Sverige finns Yggdrasil i bakgrunden och en tradition av vårdträd.

 
polygon.jpg

förstå ditt område

Du kommer att kunna få kunskap om ett utpekat område. Kanske för en ny plan, ditt kvarter eller företagets mark. Lägg till ett område och du får direkt summastatistik. Du kan skriva ut en rapport med karta och sammanfattande statistik över trädslag m.m.

 
Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.

Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.

Grön infrastruktur - förstå platsen i dess omgivning

Med en knapptryckning kan du analysera hur träd hänger samman i en grön infrastruktur. hjälper dig sätta ditt projektområde i en grön infrastrukturkontext. Med karta och summeringar om grön infrastruktur får du ett diskussionsunderlag till knäckfrågor kopplade till träd och grön infrastruktur. Nedan är en länk till en film från Naturvårdsverket om grön infrastruktur.

 

Ekosystemtjänter - naturens värde för människor

Träd bidrar med så mycket i städer. Bättre mental hälsa (dämpar stress, ångest och depression), renare luft, behagligare temperaturer, lägre dagvattenflöden och mer fågelsång. Med ny forskning växer listan och trädens betydelse för boende har får allt större plats i planering. Appen berättar om ekosystemtjänster och kommer skatta några kvantitativt. Med stadstrad.se kan du arbeta med iTree Eco v.6 snabbare, enklare och billigare än på andra sätt.