Användarvillkor

 
 

Användarvillkor för webbapplikationen stadstrad.se 

Senast ändrad 2019-06-05  Ersätter version: 

1 Allmänt 

Calluna AB och Geografiska informationsbyrån har skapat stadstrad.se, driftar stadstrad.se och äger stadstrad.se. Calluna AB och Geografiska är produktägare av stadstrad.se. Stadstrad.se är byggd för att ha en användarnivå där vissa funktioner i stadstrad.se är tillgängliga för alla och ytterligare funktioner som är tillgängliga exklusivt för expertanvändare. Vissa attribut om träd är publika attribut och delas av alla användare. Med expertlicens kan användare se och editera attribut som inte är publika samt få tillgång till olika funktioner

Dessa villkor reglerar din användning av applikationen stadstrad.se.  

2 Hantering av personuppgifter 

Genom registrering av ett användarkonto i stadstrad.se ingår du ett avtal med Calluna AB och Geografiska informationsbyrån om tillhandahållande av tjänster. För att kunna leverera dessa behöver vi behandla personuppgifter. Genom att ingå avtalet försäkrar du att du har läst vår  Integritetspolicy  gällande hantering av personuppgifter och är införstådd med att dina personuppgifter kommer att behandlas av oss på de sätt som specificeras däri. 

3 Hantering konton 

3.1. Ett konto hos stadstrad.se kan ej raderas av kontohavaren. Calluna AB och Geografiska informationsbyrån har rätt att vid behov stänga av konton. 

3.2. Kontohavaren ska kunna identifieras. Den som skapar ett personligt konto hos stadstrad.se måste kunna identifieras. Det är inte tillåtet att skapa ett konto under falskt namn. Calluna AB och Geografiska informationsbyrån har rätt att avsluta konton som saknar identifierbar kontohavare. 

4 Användarrestriktioner 

4.1 Du får inte använda stadstrad.se på något sätt som bryter mot lag eller i annat fall är olämpligt. Varje försök att använda Appen i enlighet med ovan är en överträdelse av Villkoren. Du förbinder dig att inte: 

(i) kopiera, ändra, eller försöka härleda källkoden bakom stadstrad.se, eller skapa andrahandsverk baserat på stadstrad.se; 
 
(ii) artificiellt manipulera, kontrollera eller skada stadstrad.se med hjälp av ett script eller annan automatiserad process eller på annat sätt störa någon användares tillgång till stadstrad.se. 

5 Användande av stadstrad.se 

5.1 Du ansvarar själv för kvaliteten. Kontohavaren står med sitt namn som ansvarig för den information som laddas upp via webbapplikationerna och får ej med uppsåt eller vårdslöst lämna felaktig information. Vid missbruk av detta ansvar har Calluna AB och Geografiska informationsbyrån rätt att stänga av användarkontot och ta bort data från stadstrad.se. 

När du skapar eller ändrar trädpunkter i stadstrad.se ska du bidra till att ett så korrekt data som möjligt finns i stadstrad.se genom att följa de instruktioner som uppges på stadstrad.se för att skapa ny trädpunkt, editera trädpunkter eller ta bort trädpunkter. 

5.2 Träddata visas öppet och blir fritt tillgänglig.Grundprincipen är att alla trädpunkter med grundläggande attribut (trädart, diameter, krondiameter) och tillhörande fotografier visas öppet för alla.  

5.3 Annan data ser bara du och de du delar med (gäller expertanvändare, dvs de med expertlicens. Annan data som du laddar in i stadstrad.se för att visa tillsammans med träddata som finns i stadstrad.se visas bara för dig och andra som du bjudit in att dela information med. Andra som du inte delat data med kan därmed inte få åtkomst till detta. 

5.4 Ändring av information för data i stadstrad.se lagras. Både du och andra kan ändra information för en datapunkt som du eller annan lagt in i stadstrad.se All information som laddats upp till stadstrad.se, samt alla ändringar, lagras i datahistoriken och kan inte raderas av kontohavaren. Logg för historik är synlig för alla. 

5.5 Ansvar för att hindra intrång i annans rättigheter. Du ansvarar själv för att det innehåll Du laddar upp via stadstrad.se inte gör intrång i annans rättigheter, såsom exempelvis bildrättigheter. 

6 Ej tillåtet innehåll 

Det är inte tillåtet att utnyttja stadstrad.se för att ladda upp eller på annat sätt sprida bilder, kommentarer eller annat innehåll som är olagligt, stötande eller som kan göra intrång i någon annans rättigheter eller skada stadstrad.se eller Callunas AB:s eller Geografiska informationsbyråns anseende. 

Det är inte tillåtet att utnyttja stadstrad.se för att ladda upp eller på annat sätt sprida bilder, kommentarer eller annat material som innehåller reklam, kampanjmaterial, skräppost, kedjebrev eller som på något annat sätt uppenbarligen inte har kopplingar till stadstrad.se verksamhet. 

Det är inte tillåtet att till stadstrad.se ladda upp eller på annat sätt tillföra material som gör det möjligt att identifiera person exempelvis bilder eller video där en persons ansikte går att se tydligt, eller ljudinspelning där en persons röst framträder tydligt. 

Bilder och andra mediefiler som laddas upp eller länkas till trädpunkt måste visa just det/de träden som uppgiften avser, alternativt annat som kopplar till just det trädet som t.ex. art knuten till trädet, eller spillning, boplats och spår av arter knutna till trädet. 

Calluna AB och Geografiska informationsbyrån har rätt att ta bort bilder, filer och länkar som ej följer dessa regler. 

7 Upphovsrätt och citering 

Information från stadstrad.se, ex trädpunkter, rapporter, statistiksammanställningar, pdf-kartor, skärmdumpar, bilder på träd etc, som härstammar från stadstrad.se ska alltid ha en hänvisning att stadstrad.se använts. I källhänvisning ska anges aktuellt datum samt URL till stadstrad.se. 

För länkning till stadstrad.se som innebär att stadstrad.se synliggörs i ett nytt sammanhang gäller att det tydligt ska framgå att informationen som visas kommer från stadstrad.se. 

8 Ägande av data och av stadstrad.se 

Calluna AB och Geografiska informationsbyrån, som driver stadstrad.se, har rätt att använda data i stadstrad.se i verksamhet som ligger i linje med syftet med stadstrad.se.

Expertanvändare har rätt att ladda ned data från stadstrad.se med inbyggd exportfunktion. Ett och samma uttag är begränsat till en bestämd maximal area, i syfte att inte datatrafik med stora datamängder ska belasta systemet. 

9.1 Tredjepartsapplikationer 

Stadstrad.se är integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje parter (”Tredjepartsapplikationer”), i syfte att göra innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängliga för dig. Dessa Tredjepartsapplikationer kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer och Din användning av dessa Tredjepartsapplikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer.  

10 Garanti- och ansvarsfriskrivningar 

10.1 Calluna AB och Geografiska informationsbyrån kan inte garantera att informationen i stadstrad.se är korrekt och fullständig vid alla tillfällen. Stadstrad.se med sitt innehåll tillhandahålls till alla som vill nyttja stadstrad.se med data i befintligt skick. Vi kan inte garantera att användningen av stadstrad.se kommer fungera felfritt.  

Calluna AB och Geografiska informationsbyrån ansvarar inte för att trädpunkter som skapas av användare, är korrekta. Du som använder informationen på stadstrad.se har skyldighet att själv informera dig om informationens kvalitet och hur den påverkar ditt användande av den. 

10.2 För att lagra det innehåll Du publicerar i stadstrad.se använder vi oss av en molnbaserad tjänst (Google Cloud). I enlighet med Googles användarvillkor tar Calluna AB eller Geografiska informationsbyrån inget ansvar för att lagringen av ditt innehåll består. Inte heller ansvarar Calluna AB och Geografiska informationsbyrån för om lagringen misslyckas till följd av tekniska fel såsom, fel på datorförbindelse eller nätverk. Vi ansvarar inte för eventuell förlorad arbetstid eller vinst som kan uppstå till följd av tekniska problem med stadtrad.se  

10.3 Data, version av data med viss aktualitet, som du vill vara säker att du har tillgång till ansvarar du själv för att exportera ut till din egen plattform.  

11 Ändring av villkoren 

Calluna AB och Geografiska informationsbyrån förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn och användarvillkoren. I det fallet kommer du att bli informerad via den e-postadress som du lämnat i samband med registreringen, samt när du loggar in i stadstrad.se.  

12 Fullständigt avtal 

Dessa Användarvillkor tillsammans med vår Integritetspolicy utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Calluna AB och Geografiska informationsbyrån avseende Din användning av stadstrad.se. 

Tillämpningen och tolkningen av dessa Användarvillkor ska ske utifrån svensk rätt. Eventuell tvist med grund i dessa Användarvillkor ska avgöras i svensk allmän domstol. 

13 Kontaktinformation 

Vid frågor eller synpunkter gällande dessa Villkor, kontakta  kontakt@stadstrad.se