Hantera träd

Alla som är inloggade kan editera träd. Alla ändringar loggas med tidpunkt och vem som gjort ändringen. Det finns ett antal funktioner som är tillgängliga för alla, medan vissa funktioner, som att skapa egna kartor, egna attribut och köra habitatnätverk är begränsat till expertanvändarlicensen.

På vänstra sidan i menyn kommer man åt funktionerna skapa nytt träd, köra statistikrapport, export, mina kartor, habitatnätverk samt utskriftsfunktion.

På vänstra sidan i menyn kommer man åt funktionerna skapa nytt träd, köra statistikrapport, export, mina kartor, habitatnätverk samt utskriftsfunktion.

Lägg till Nytt träd

Välj Nytt träd i menyn och placera hårkorset på vald position och Välj. Attributlistan poppar då upp och de attribut man kan/vill fylla i fylls i.

image9.png

Titta på träd

Peka på ett träd i kartan. Då kommer en meny upp till vänster med den information som finns om det aktuella trädet: Marktäckeklass, ID-nummer (varje trädpunkt får ett unikt ID vid publicering i Stadsträd), krondiameter och höjd. Dessutom visas alltid en gatubild för positionen. I de fall någon lagt till mer information om ett visst träd visas även det, t.ex. stamomkrets och kommentar eller egna foton. Rubriken Historik visas som en logg. Den uppdateras så snart någon ändrar eller lägger till något för det aktuella trädet. 

Du kan välja att Ändra, flytta eller ta bort ett objekt.

Redigera

Man kan redigera attribut – ändra eller lägga till egna data. Notera att man inte behöver fylla i allt. Flera av attributen är tomma från början, medan följande finns angivna i initialt träddataset (laserträd): Marktäckeklass, Krondiameter, Höjd. Har ett träd fått uppgift om trädslag så är det trädslag som visas i vänstermenyn när man klickar på trädet. Har trädet bara uppgift om marktäckeklass så är det det som visas.

Attribut Alternativ Beskrivning
Marktäckeklass
 • Exploaterad mark (byggnad, väg eller annat)
 • Barrblandskog
 • Granskog
 • Tallskog
 • Lövblandad barrskog
 • Triviallövskog
 • Triviallövskog med ädellövinslag
 • Ädellövskog
 • Övrig öppen mark, med eller utan vegetation
Drop-down lista med marktäckeklass enligt nomenklatur för Nationella Marktäckedata (NMD). NMD har också använts för den första preliminära attributsättningen av trädpunkterna och i urbana områden är denna ganska grov.
Trädslag Lång lista med trädslag Detta attribut finns ej med från början utan måste läggas till för varje punkt. Listan utgörs av en artlista som arborister ofta använder.
Krondiameter Krondiameter i meter Attributet finns med för de träd som producerats med ursprung laserdata.
Höjd Höjd i meter Attributet finns med för de träd som producerats med ursprung laserdata.
Trädgrupp 2-20 träd i samma punkt Om flera träd växer tätt tillsammans (dunge) representeras de av en punkt. Ange antal träd >1
Antal stammar 1-20 stammar Anger det totala antalet stammar för aktuell trädpunkt
Stamomkrets Anges i cm Stamomkretsen mätt vid brösthöjd
Stamdiameter Anges i cm Stamdiameter mätt vid brösthöjd
Kommentar Fritext Övrig relevant information

Flytta

Markera det träd du vill flytta. En transparent ruta med ett hårkors poppar upp. Flytta hårkorset dit du vill flytta trädpunkten och tryck ”Flytta”.

image10.png

Ta bort

Här är en bro felaktigt karterad som träd. Välj Ta bort och ange orsak (Det har sannolikt aldrig varit ett träd, dvs felkartering från början).

En bro där stolparna av felaktigt karterats som träd.

En bro där stolparna av felaktigt karterats som träd.

Här kan man ändra attribut och lägga till egna iakttagelser; Här är en bro felaktigt karterad som träd. Välj Ta bort och ange orsak (Det har sannolikt aldrig varit ett träd, dvs felkartering från början)

Här kan man ändra attribut och lägga till egna iakttagelser; Här är en bro felaktigt karterad som träd. Välj Ta bort och ange orsak (Det har sannolikt aldrig varit ett träd, dvs felkartering från början)

SUMMA Statistik

Funktionen räknar ut statistik för träd inom ett specificerat område. Man får förutom ytans storlek och antal träd (samt ändrade träd) följande uppgifter:

Statistik Antal Andel % Meter
Marktäckeklass, fördelning X X
Trädslag X X
Krondiameter min + max X
Krondiameter, fördelning inom storleksintervall X X
Höjd, min + max X
Höjd, fördelning inom höjdintervall X X

Välj Summastatistik i menyn och lägg till område: Välj en fil och ge den ett eget namn. Namnet kommer annars bli en sifferkod. Filen ska vara en GeoJSON i WGS84. Om det misslyckas kan det bero på att filformatet inte stämmer riktigt. I dagsläget kommer inte felmeddelande. Skapa isåfall områdesavgränsning på webbsidan geojson.io – rita en polygon eller rektangel (finns i menyn th) och spara som GeoJSON. 

Klicka på de 3 prickarna till häger om namnet för att byta namn eller ta bort ett område. 

Exportera (expertlicens)

Funktionen exporterar i en ruta. Välj Export och flytta rutan och ändra storlek genom att zooma in eller ut. Om man är för långt utzoomad är ”Välj” utdimmad, pga att området är för stort. Zooma isåfall in. Export är enbart tillgänglig i expertlicens och alla attribut kommer då med vid exporten. Resultatet kan exporteras i olika format: Shape, GeoJSON, KML och CSV och i olika projektioner:

 • EPSG 3006: Sweref99TM

 • EPSG 4326: WGS84

 • EPSG 3857: Spherical Mercator (webbtjänster som Google och OpenStreetMap)

Vid inläsning i QGIS kan man behöva ange kodning för att ”åäö” i attributtabellerna ska visas korrekt. Välj Lager-lägg till vektorlager och klicka i UTF-8.

image13.png